UWAGA NABÓR DO PRZEDSZKOLA!

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Nabór dzieci na wolne miejsca w żorskich przedszkolach odbywać się będzie w formie elektronicznej w dniach

od 01 marca 2021 r. godz. 800

do 15 marca 2021 r.  godz. 1500.

 

Rodzice kandydatów wypełniają wniosek logując się na stronę

www.zory.przedszkola.vnabor.pl

i postępując zgodnie z przewodnikiem dla rodziców i opiekunów.

Otwarcie strony dla rodziców nastąpi

01.03.2021 r. o godz. 800.

Zasady rekrutacji 2021

 

Informacja dla rodziców dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w Przedszkolu Nr 16 w roku 2021/2022

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkola zobowiązani są do złożenia w placówce pisemnej:

• „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”
w przedszkolu prowadzonym przez miasto Żory”

lub

• „Deklaracji o rezygnacji z kontynuowania wychowania
przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez miasto Żory”.

Termin składania wyżej wymienionych deklaracji:

od 15 lutego 2021 r. godz. 8:00
do 19 lutego 2021 r. godz. 15:00.

W przypadku niezłożenia deklaracji w tym terminie dziecko nie będzie mogło kontynuować edukacji przedszkolnej w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022.

Formularze „Deklaracji…” można pobrać:
1) ze strony www.p16.zory.pl
2) w uzasadnionych przypadkach- u nauczycielek poszczególnych grup.

Wypełnione „Deklaracje…” należy wrzucić do skrzynek podawczych znajdujących się w budynku, do którego uczęszcza dziecko.

Zasady rekrutacji 2021

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020-2021 WAŻNE INFORMACJE

Opracowano z uwzględnieniem „Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego” dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z obowiązującymi w placówce procedurami.

 

Przyjmowanie dzieci

 1. Przedszkole czynne jest w godzinach 6:00-16:30.
 2. Poszczególne grupy przedszkolne będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach w godzinach funkcjonowania oddziałów. W godzinach rannych od 6:00-7:30 oraz popołudniowych od 15:30 -16:30 w wyznaczonych grupach zbiorczych. „Godziny funkcjonowania grup przedszkolnych
 3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych (np. katar, kaszel, gorączka). Objawy alergiczne – zaświadczenie od lekarza.
 4. Do przedszkola nie będą przyjmowane dzieci w domach których przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu następujących dokumentów do skrzynki podawczej w kopercie z nazwą grupy, do której będzie uczęszczało dziecko:
  1. porozumienie o świadczeniu usług przedszkolnych (w dwóch egzemplarzach, podpisane przez oboje rodziców)
   1. grupy żywieniowe 
   2. grupy nieżywieniowe
  2. upoważnienie do odbioru dziecka
  3. oświadczenie, zgoda na pomiar temperatury
  4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka
  5. zgody na dokonywanie przeglądów higienicznych
  6. informacja o istotnych danych o stanie zdrowia dziecka, uczuleniach, alergiach
  7. wniosek o udział dziecka w zajęciach religii (dzieci 5 i 6-letnie)

 

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

Zasady ogólne

 1. Dzieci do przedszkola przyprowadzane/odbierane są przez osoby zdrowe.
 2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 3. Dorosły (obowiązkowo z zakrytymi ustami i nosem) przed wejściem do budynku zobowiązany jest do zdezynfekowania dłoni lub założenia rękawiczek.
 4. Przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 5. W oczekiwaniu na wejście do budynku przyprowadzając/odbierając dziecko należy zachować dystans 2 m w stosunku do innych osób.
 6. Należy ograniczyć przebywanie w budynku do niezbędnego minimum.
 7. Przynoszone do przedszkola ubrania na zmianę muszą być włożone do worka foliowego i zostawione w półce przyporządkowanej do dziecka.
 8. Rodzic jest zobowiązany do zadbania o to, żeby dziecko nie zabierało ze sobą do/z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 9. W grupach żywieniowych rodzice/opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do godziny 8:20 i odbierania od godz. 14:20 (zgodnie z ramowym rozkładem dnia).

Czytniki

 1. W przedszkolu obowiązuje elektroniczny system ewidencji dziecka w przedszkolu.
 2. Elektroniczny system rejestruje czas pobytu dziecka w placówce za pomocą czytnika i indywidualnych kart zbliżeniowych.
 3. Po odebraniu karty w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu należy elektronicznie zarejestrować kartą obecność dziecka.
 4. W celu ewidencji rozliczenia czasu pobytu dziecka w przedszkolu rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do codziennego rejestrowania „wejścia” i „wyjścia” dziecka do/z przedszkola.
 5. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola – z odliczeniem 5 godz. bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu.
 6. Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka automatycznie naliczana jest opłata za żywienie.
 7. Do każdego dziecka przypisane są dwie karty zbliżeniowe – nieodpłatne.
 8. Karta podlega zwrotowi z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania „Porozumienia o oświadczenie usług przedszkolnych”.
 9. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych kart elektronicznych ewidencji dzieci – koszt zgodny z obowiązującym cennikiem producenta.
 10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenie lub zgubienie karty – koszt równoważny nowej karty.

 Grupy w budynku głównym P-16

 1. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola (szatnia, korytarze), z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki).
 2. W związku z wyżej wymienionym ograniczeniem należy bezwzględnie przestrzegać zasady: dziecko//dzieci przyprowadza/odbiera nie więcej niż jedna osoba.
 3. W szatni dla każdej grupy wiekowej wydzielone są szafki.
 4. Dla każdego dziecka przyporządkowana jest jedna szafka.
 5. Dzieci przedszkolne mogą być doprowadzane/odpierane do/z sal przedszkolnych przez 1 rodzica/opiekuna.
 6. Po okresie adaptacyjnym zakłada się możliwość przyprowadzania/odbierania dzieci do/z grup przedszkolnych przez dyżurującego pracownika.
 7. Rodzice zobowiązani są do codziennego rejestrowania „wejścia” i „wyjścia” dziecka do/z przedszkola.
 8. Karty do elektronicznego rejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu będą umieszczone w indywidualnej półce dziecka, do odebrania w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.
 9. Po odebraniu karty w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu należy elektronicznie zarejestrować kartą obecność dziecka.
 10. Czytnik znajduje się w szatni.

 

Grupy w budynku  SP-15

 1. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej budynku szkoły (korytarze), z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki).
 2. W związku z wyżej wymienionym ograniczeniem należy bezwzględnie przestrzegać zasady: dziecko//dzieci przyprowadza/odbiera nie więcej niż jedna osoba.
 3. W każdej sali znajduje się szatnia.
 4. Dzieci zmieniają obuwie na korytarzu, a rozbierają i ubierają się w szatni znajdującej się w sali.
 5. Ze względów organizacyjnych dzieci codziennie przynoszą/zabierają do/z przedszkola obuwie zmienne.
 6. Dziecko przyprowadzane/odbierane jest do/z sali przez 1 rodzica/opiekuna.
 7. Po okresie adaptacyjnym zakłada się możliwość przyprowadzania/odbierania dzieci do/z grup przedszkolnych przez dyżurującego pracownika.
 8. Rodzice zobowiązani są do codziennego rejestrowania „wejścia” i „wyjścia” dziecka do/z przedszkola.
 9. Karty do elektronicznego rejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu będą wydawane w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu przez osoby dyżurujące.
 10. Po odebraniu karty w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu należy elektronicznie zarejestrować kartą obecność dziecka.
 11. Czytnik znajduje się przy głównym wejściu do budynku szkoły obok portierni.

 

Grupy nieżywieniowe  w budynku ZS nr 3

 

 1. Rodzice/opiekunowie wchodzą z dziećmi do budynku wejściem bocznym od strony boiska sportowego „Orlik”.
 2. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej budynku szkoły (korytarze), z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki).
 3. W związku z wyżej wymienionym ograniczeniem należy bezwzględnie przestrzegać zasady: dziecko//dzieci przyprowadza/odbiera nie więcej niż jedna osoba.
 4. W korytarzu dla każdej grupy wiekowej wydzielone są szafki.
 5. Dla każdego dziecko przyporządkowana jest szafka.
 6. Dziecko przyprowadzane/odbierane jest do/z sali przez 1 rodzica/opiekuna.
 7. Rodzice zobowiązani są do codziennego rejestrowania „wejścia” i „wyjścia” dziecka do/z przedszkola.
 8. Karty do elektronicznego rejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu będą umieszczone w indywidualnej półce dziecka, do odebrania w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.
 9. Po odebraniu karty w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu należy elektronicznie zarejestrować kartą obecność dziecka.
 10. Czytnik znajduje się przy drzwiach bocznych, którymi wchodzą rodzice i dzieci (od strony boiska sportowego „Orlik”).

Ramowy rozkład dnia

 1. Grupy żywieniowe
 2. Grupy nieżywieniowe

 

Grupy przedszkolne

 

 1. Rodzice dzieci nowoprzyjętych zostaną poinformowani SMS-em do jakiej grupy dziecko będzie uczęszczało.
 2. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
 3. Do grup przyporządkowani są stali nauczyciele. – „Kadra pedagogiczna przedszkola
 4. W przypadku nieobecności nauczyciela organizowane będą, w miarę możliwości, stałe zastępstwa.
 5. Z sal, w których przebywać będą dzieci, zostaną usunięte zabawki, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. Dywany w salach przedszkolnych będą czyszczone/dezynfekowane parowym urządzeniem pod wysokim ciśnieniem po zakończonych zajęciach w grupie.
 6. Sale wietrzone będą co najmniej raz na godzinę i codziennie dezynfekowane.
 7. W każdej sali zamontowane są oczyszczacze powietrza.
 8. Ze względów epidemiologicznych dzieci w przedszkolu nie będą myły zębów.
 9. Dzieci będą przebywać na świeżym powietrzu tylko na terenie przedszkolnym; w miarę możliwości organizacyjnych i sanitarnych będą mogły korzystać ze znajdujących się tam sprzętów rekreacyjnych.
 10. Organizacja zajęć języka angielskiego: dzieci 3-4-l. 2 razy w tygodniu po 15 min., dzieci starsze 5-6-letnie 2 razy w tygodniu po 30 min.
 11. Religia dla dzieci 5-6-letnich 2 razy w tygodniu po 30 min. na pisemny wniosek rodzica (patrz link).
 12. W grupach młodszych 3-latków dzieci będą odpoczywać na leżakach w piżamkach.
 13. Kontakt rodziców z nauczycielami w formie:
 • społecznościowych komunikatorów internetowych (do ustalenia w grupach);
 • poczty elektronicznej;
 • telefonicznie;
 • kontaktów indywidualnych w wyznaczonych terminach z zachowaniem środków ostrożności (dystans, osłona ust i nosa).

 

Odpłatność za przedszkole

(szczegóły – porozumienie o świadczenie usług przedszkolnych)

 

Grupy żywieniowe 

 

 1. Przedszkole zapewnia dziecku opiekę w okresie roku szkolnego 2020/21 tj. od 01 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.:
 2. bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie;
 3. korzystanie przez dzieci w wieku do 5 lat z odpłatnych świadczeń przekraczających bezpłatny wymiar nauczania, wychowania i opieki – za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu;
 4. korzystanie przez dzieci w wieku 6 lat ze świadczeń przekraczających bezpłatny wymiar nauczania, wychowania i opieki bez dodatkowych kosztów;
 5. odpłatne korzystanie z 3 posiłków w trakcie pobytu dziecka w Przedszkolu (śniadanie- 8:30, obiad- 11:30, podwieczorek- 14:00 ).
 6. Opiekunowie ponosić będą opłaty za korzystanie z wyżywienia, obejmującego posiłki.
 7. Wysokość dziennej stawki żywieniowej w przedszkolu wynosi 7,00 zł i w zależności od rodzaju spożywanych posiłków przedstawia się w następujący sposób:
 8. za śniadanie: 1,70 zł
 9. za obiad: 4,00 zł
 10. za podwieczorek: 1,30 zł
 11. Opłata za jedną godzinę zajęć w przedszkolu dziecka w wieku do 5 lat w zakresie przekraczającym bezpłatny wymiar nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł.
 12. Opłatę, o której mowa powyżej pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę zajęć, w której dziecko uczestniczyło.
 13. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta dzieci 6-letnie rocznik 2014 ponoszą opłatę tylko za żywienie.
 14. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka, wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy Przedszkola (od godz. 6.00 do godz. 16:30) – z odliczeniem 5 godzin bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu.
 15. Opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu winna być uiszczona na indywidualny rachunek bankowy z dokładnością co do grosza.
 16. Rozliczenie opłat za usługi Przedszkola zostaną przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez rodzica/opiekuna prawnego adres e-mail do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu korzystania z usług Przedszkola.
 17. Opłaty przewidziane w „Porozumieniu” Opiekunowie uiszczać będą do 15-go dnia następującego po miesiącu, w którym dziecko korzystało z posiłków i usług Przedszkola w wysokości uwzględniającej wszystkie dni świadczenia usług przez Przedszkole.

 

Grupy nieżywieniowe  w budynku ZS nr 3

 1. Przedszkole zapewnia dziecku opiekę w okresie roku szkolnego 2020/21 tj. od 01 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.:
 2. bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie;
 3. korzystanie przez dzieci w wieku do 5 lat z odpłatnych świadczeń przekraczających bezpłatny wymiar nauczania, wychowania i opieki – za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu;
 4. korzystanie przez dzieci w wieku 6 lat ze świadczeń przekraczających bezpłatny wymiar nauczania, wychowania i opieki bez dodatkowych kosztów;
 5. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka, wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin pobytu dziecka w p-lu – z odliczeniem 5 godzin bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu.
 6. Opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu winna być uiszczona na indywidualny rachunek bankowy z dokładnością co do grosza.
 7. Rozliczenie opłat za usługi Przedszkola zostaną przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez rodzica/opiekuna prawnego adres e-mail do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu korzystania z usług Przedszkola.
 8. Opłaty przewidziane w „Porozumieniu” Opiekunowie uiszczać będą do 15-go dnia następującego po miesiącu, w którym dziecko korzystało z usług Przedszkola w wysokości uwzględniającej wszystkie dni świadczenia usług przez Przedszkole.

 

 

Rada Rodziców

 1. Wybór po jednym przedstawicielu z grupy.
 2. Zebranie do 15 września.
 3. Dobrowolne składki na Radę Rodziców, które wspomagają działalność statutową przedszkola – 60 zł. (w I i II półroczu). Skarbnik każdej grupy wpłaca na konto bankowe Rady Rodziców.

 

Postępowanie w przypadku niepokojących objawów chorobowych u dziecka

 1. W przypadku niepokojących objawów chorobowych dziecko zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu pod opieką wyznaczonej osoby lub wyznaczonym miejscu w sali z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób.
 2. Rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni o niepokojących objawach chorobowych u dziecka i konieczności pilnego odebrania go z przedszkola.
 3. Sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana.
 4. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zakażeniu wirusem COVID-19 dyrektor kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dzieci, które miały kontakt z zakażoną osobą i informuje o zaistniałej sytuacji.
 6. W przypadku, gdy dziecko zostało skierowane do szpitala z podejrzeniem choroby zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest jako niosąca ryzyko epidemii, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz organem prowadzącym, może podjąć decyzję o zamknięciu przedszkola na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej przez niego chorobie zakaźnej, zobowiązani są do dostarczenia oświadczenia, że dziecko jest zdrowe.

 

 Sprawy różne

 

 1. Ubezpieczenie dobrowolne. – „Ubezpieczenie dziecka” – oferty 2020-2021.
 2. Teatrzyki, koncerty, uroczystości – zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS stacjonarna forma organizowania imprez nie jest zalecana. O zmianach będą Państwo informowani.
 3. Zdjęcia – w poprzednim roku szkolnym zdjęcia wykonywane były wszystkim dzieciom, a o zakupie decydowali rodzice. W chwili obecnej zgodnie z wytycznymi GIS nie ma możliwości wykonywania dzieciom zdjęć w przedszkolu.
 4. Prosimy:
 • na bieżąco zgłaszać zmiany nr telefonów i adresów;
 • ubierać dzieci „na cebulkę”, w salach jest ciepło;
 • dostosować ubiór dzieci do pory roku i temperatury – dzieci wychodzą na zewnątrz.
 1. Dyżur letni – o zasadach organizacji dyżuru letniego rodzice zostaną poinformowani w późniejszym terminie.
 2. Bezpieczeństwo – wjeżdżamy na teren przedszkola i wyjeżdżamy z dużą rozwagą, wolno, zwracamy uwagę na osoby i dzieci wychodzące z budynku oraz przestrzegamy znaków drogowych.
 3. W kolejnym roku szkolnym 2021-2022 do sal przedszkolnych w budynku SP-15 przechodzą grupy: Misie, Kotki i 4-5-l. (nowe).

 

Zapamiętaj – ważne!!!

 1. W trosce o wspólne bezpieczeństwo bezwzględnie przestrzegaj zasad obowiązujących w przedszkolu; rozważnie podejmuj decyzje dotyczące uczęszczania dziecka do przedszkola.
 2. Do przedszkola przyprowadź dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych (np. katar, kaszel, gorączka). Objawy alergiczne – zaświadczenie od lekarza.
 3. Pobierz, wydrukuj i dostarcz wymagane dokumenty w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.
 4. Możesz wchodzić z dzieckiem/dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola/ szkoły.
 5. Przed wejściem do budynku osłoń usta i nos, zdezynfekuj ręce lub załóż rękawiczki.
 6. Zachowaj dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 7. Ogranicz przebywanie w budynku przedszkola/szkoły do niezbędnego minimum.
 8. Codziennego rejestruj elektronicznie „wejście” i „wyjście” dziecka do/z przedszkola.
 9. Zapoznaj się z ofertą ubezpieczenia – ubezpieczenie dobrowolne.
 10. W przypadku niepokojących objawów chorobowych u dziecka zostaniesz niezwłocznie powiadomiony i zobowiązany do pilnego odebrania go z przedszkola.
 11. Systematycznie odwiedzaj stronę internetową przedszkola, na której zamieszczane będą bieżące informacje.

 

 

Oferta ubezpieczeń 2020

Ważny komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Przedszkola  w roku szkolnym 2020/2021

Informujemy iż w roku szkolnym 2020/21 Rada Rodziców Przedszkola nr 16 im.                 Cz. Janczarskiego podkreśla dowolność w wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego dostosowanego do oczekiwań, preferencji i potrzeb każdego rodzica/opiekuna prawnego.

Przedszkole nie zawiera  grupowego ubezpieczenia NNW dzieci. Przypominamy, że ubezpieczenie NNW jest dobrowolne. Każdy rodzic indywidualnie w dowolnym towarzystwie może zawrzeć NNW Przedszkolne.

Pamiętajmy jednak, że rezygnacja z polisy to brak zabezpieczenia przed finansowymi skutkami wypadku. Kwestia bezpieczeństwa dzieci nie jest nam obojętna.

Pamiętajmy, aby przy wyborze ubezpieczenia NNW zapoznać się szczegółowo z: ogólnymi warunkami ubezpieczenia, wariantami ubezpieczenia, terminem obowiązywania ubezpieczenia po wpłacie składki.

 

Każdy rodzic ma dowolność w wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego, wariantu ubezpieczenia i dokonuje realizacji indywidualnie.

Poniżej przedstawiamy oferty przesłane do Przedszkola:

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI ZAPISANYCH NA DYŻUR WAKACYJNY – LIPIEC, SIERPIEŃ 2020 R

Prosimy o pobranie, wydrukowanie i dostarczenie dokumentów z załącznika w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu w okresie wakacyjnym (umowa w 2 egzemplarzach).

 

Karty zbliżeniowe do czytników (dla osób, które jeszcze nie pobrały), umieszczone będą w szafkach dla dzieci. Rodzice zobowiązani są do codziennego rejestrowania „wejścia” i „wyjścia” dziecka do/z placówki – szczegóły w umowie.

 

Prosimy o zapoznanie się z zasadami funkcjonowania przedszkola w okresie wakacyjnym w trakcie pandemii oraz godzinami funkcjonowania poszczególnych grup przedszkolnych.

 

 

Nie zgłoszenie i nie usprawiedliwienie nieobecności dziecka w okresie dyżuru wakacyjnego do 7 dni, skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

Nabór uzupełniający na rok szkolny 2020/2021

Przedszkole Nr 16 im. Czesława Janczarskiego, os. Sikorskiego ogłasza nabór uzupełniający do grupy bez wyżywienia w budynku Zespołu Szkół nr 3 na os. Sikorskiego

Termin naboru: od 01.06.2020 r. do 09.06.2020 r.

Liczba miejsc do naboru: 4

Charakterystyka grupy:

Grupa przeznaczona dla dzieci urodzonych w 2017 r. i 2016 roku. W zależności od liczby dzieci z danego rocznika będą utworzone grupy jednorodne lub mieszane: 3-4- latki. Sala zabaw urządzona na wzór sal w budynku głównym przedszkola; meble, kąciki tematyczne, stoliki i krzesełka dostosowane do wzrostu dzieci. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w koncertach i spektaklach teatralnych. Korzystają z placu zabaw przy budynku głównym przedszkola. Dzieci nie leżakują.

Miejsce:

Grupy utworzone w budynku Zespołu Szkół nr 3 na os. Sikorskiego; pięciogodzinne od 8:00 do 13:00; bez wyżywienia.

Kontakt:

32 43 53 109

Zgłoszenia:

Uwaga:

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na www.zory.przedszkola.vnabor.pl

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się poza systemem elektronicznym.

W celu zgłoszenia dziecka należy pobrać wniosek,  pozostałe druki z  ww. strony, wydrukować i wypełnić.

Wypełnione wnioski i inne dokumenty dostarczyć należy do budynku głównego Przedszkola Nr 16, os. Sikorskiego (dzwonić – domofon „Sekretariat” i poczekać na zgłoszenie się pracownika).

 

Harmonogram naboru uzupełniającego:

 

Lp. Rodzaj czynności Termin
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.06.- 09.06. 2020 r.
2. Weryfikacja wniosków złożonych przez rodziców 01.06.-09.06.2020 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie list w holu przedszkola 19.06.2020 r. godz. 9:00
4. Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia- e-mail  na adres: p16zory@interia.pl  w temacie wpisując „potwierdzenie woli”, a w treści „Potwierdzam wolę uczęszczania mojego dziecka ( tu wpisać: imię i nazwisko dziecka) do grupy: 3-4-latki bez wyżywienia. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów. 19.06.-24.06.2020 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych poprzez umieszczenie list w holu przedszkola 26.06.2020 r. godz. 9:00

 

 

DROGI RODZICU

W trosce o wspólne bezpieczeństwo p a m i ę t a j o przestrzeganiu zasad przyprowadzania i odbierania dziecka do/z przedszkola.

 

 • Dzieci do przedszkola przyprowadzane/odbierane są przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 • Ze względu na nietworzenie grup zbiorczych w godzinach rannych i popołudniowych (tzw. łączonych), rodzice są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dziecka w godzinach funkcjonowania grupy, do której dziecko będzie uczęszczało.
 • Rodzice i opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola (szatnia, korytarze), z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności.
 • W związku z wyżej wymienionym ograniczeniem należy bezwzględnie przestrzegać zasady: dziecko//dzieci przyprowadza/odbiera nie więcej niż jedna osoba.
 • Zakłada się możliwość wprowadzenia dodatkowych wejść do budynku przedszkola, o wprowadzonych zmianach rodzice zostaną poinformowani.
 • Dorosły (obowiązkowo z zakrytymi ustami i nosem) przed wejściem do szatni zobowiązany jest do zdezynfekowania dłoni lub założenia rękawiczek.
 • Przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min 2 m.
 • W oczekiwaniu na wejście do szatni przyprowadzając/odbierając dziecko należy zachować dystans 2 m w stosunku do innych osób.
 • Dziecko przechodzi z szatni do wyznaczonej sali i z sali do szatni pod opieką pracownika przedszkola.
 • Dziecko, które ukończyło 4 rok życia zaopatrzone musi być przez rodzica w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola. Maseczki i inne środki ochrony nie należy zostawiać w szafce w szatni.
 • Przynoszone do przedszkola ubrania na zmianę muszą być włożone do worka foliowego i zostawione w półce przyporządkowanej do dziecka.
 • Należy ograniczyć przebywanie w szatni do niezbędnego minimum.
 • Rodzic jest zobowiązany do zadbania o to, żeby dziecko nie zabierało ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

Zarządzenie Nr 3/2020

Zarządzenie Nr 3/2020
Dyrektora Przedszkola Nr 16 im. Czesława Janczarskiego w Żorach
z dnia 05.05.2020 r.
w sprawie czasowego zawieszenia działalności Przedszkola Nr 16 w Żorach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funk-cjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-czaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Naro-dowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań okresie czasowego ograni-czenia funkcjonowania jednostek systemu światy w związku z zapobieganiem, przeciwdziała-niem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Rybniku oraz zgody organu prowadzącego
zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola Nr 16 w Żorach okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola Nr 16 w Żorach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola Nr 16 w Żorach.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dorota Wójtowicz
Dyrektor Przedszkola Nr 16 w Żorach

Informacje o otwieraniu grup przedszkolnych

Informuję, że:
1) od 06 maja 2020 r. (środa) Przedszkole Nr 16 stopniowo będzie przyjmowało dzieci;

2) pierwszeństwo w zapisie będą miały dzieci:
a) których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;
b) pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw
produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

3) wstępnie, na okres od 06 do 15 maja zgłoszenia dziecka do przedszkola można będzie dokonać telefonicznie w dn. 04 maja 2020 r. (poniedziałek) w godzinach 8:00-13:00 pod numerem 607-350-382

4) o zasadach zapisu dziecka do przedszkola na kolejne dni poinformujemy w późniejszym terminie poprzez naszą stronę internetową;

5) dziecko, które nie zostanie zgłoszone w wyznaczonym terminie nie będzie przyjęte do przedszkola;

6) szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków pracy w okresie pandemii zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola 4 maja 2020 r. w godzinach popołudniowych;

7) prosimy o uważne czytanie informacji zawartych na naszej stronie internetowej.

ZAPISY DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY – LIPIEC i SIERPIEŃ 2020 r.

Przedszkole Nr 16 w Żorach będzie pełniło dyżur wakacyjny dla swoich wychowanków, zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami, w tym również z zasadami funkcjonowania przedszkola podczas dyżuru wakacyjnego ( lipiec, sierpień 2020 r.). – patrz załącznik.

Warunkiem pełnienia dyżuru jest zgłoszenie do przedszkola przynajmniej 25 dzieci.

W związku z zagrożeniem koronawirusem, zapisy będą dokonywane poprzez stronę internetową przedszkola

 www.p16.zory.pl,  w terminie od 1 czerwca 2020 r. godz. 800 do 10 czerwca 2020 r. godz. 1400.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

Ilość miejsc będzie ograniczona ze względu na znacznie zmniejszoną liczbę dzieci w grupach, tj. do 12 dzieci, przy czym minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko.

W celu zapisania dziecka na dyżur należy wypełnić formularz zgłoszenia, podając imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy do jakiej uczęszcza, termin od-do, godziny pobytu dziecka w przedszkolu,  telefon kontaktowy, imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów.

 

Ze względu na obowiązujące przepisy i zalecenia sanitarne Przedszkole zastrzega sobie możliwość tworzenia w okresie dyżuru wakacyjnego grup mieszanych prowadzonych przez nauczycieli naszego przedszkola, ale niekoniecznie prowadzących daną grupę w czasie roku szkolnego.

Prosimy rodziców o przemyślaną deklarację pobytu dziecka w przedszkolu podczas dyżuru wakacyjnego.

Nieobecność lub brak usprawiedliwienia nieobecności, będzie skutkowało skreśleniem z listy.