DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Deklaracja dostępności cyfrowej

Dyrekcja Przedszkola nr 16 w Żorach im. Czesława Janczarskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 16 w Żorach www.p16.zory.pl Data publikacji strony internetowej: 2 listopada 2015 roku . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23 września 2020 roku.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,

Wyłączenia:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 23 września 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Biegała, p.biegala@gmail.com Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 697 380 006.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Przedszkola nr 16 im. Czesława Janczarskiego na os. Sikorskiego w Żorach  nie posiada barier architektonicznych i jest dostępny w godzinach pracy przedszkola.
 2. Przestrzeń komunikacyjna budynku nie jest wolna od barier pionowych- brak windy na piętro. W celu załatwienia sprawy Klient ma możliwość kontaktu poprzez domofon  lub osobiście (schodzi pracownik).
 3. Korytarze i schody znajdujące się w budynku są ogólnodostępne, odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz wzroku.
 4. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynkach jest zapewniona w sposób wizualny i głosowy- tablice informacyjne, sekretariat przedszkola.
 5. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy).
 6. Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniono możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).

 

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

 1. Zapewnienie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego.
 2. Zapewnienie komunikacji z Przedszkolem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową przy wejściu do budynku.