PRZEMOC W RODZINIE

Przemoc w rodzinie – to jednorazowe albo powtarzające się zamierzone i wykorzystujące działania lub zaniechania przeciw członkom rodziny, naruszające ich prawa lub dobra osobiste, a także powodujące cierpienia i krzywdy moralne.

Cechy charakterystyczne przemocy

Intencjonalność – zamierzone działanie mające na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

Dysproporcja sił – w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą.

Naruszanie praw i godności drugiej osoby – np. prawo do nietykalności fizycznej.

Powodowanie bólu i cierpienia – sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

 

Rodzaje przemocy

 

Przemoc fizyczna – jest intencjonalnym zachowaniem, niosącym ryzyko uszkodzenia ciała czy uszczerbku na zdrowiu.

Przemoc psychiczna – niszczy poczucie własnej wartości i godności.

Przemoc seksualna – wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych zachowań seksualnych lub innych czynności seksualnych. Przemoc ta współwystępuje z fizycznym i psychicznym znęcaniem się, groźbami użycia siły lub emocjonalnym szantażem.

Zaniedbywanie -niezapewnienie lub uniemożliwienie zaspokojenia potrzeb osobie zależnej.

Przemoc ekonomiczna – odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, itp.

 

Cykle przemocy

 

Faza narastającego napięcia – narastanie sytuacji konfliktowych. Napięcie nie opada, pomimo podejmowanych przez ofiarę prób złagodzenia czy rozwiązania konfliktu. Zaczyna pojawiać się agresja.

Faza ostrej przemocy – następuje wybuch agresji, sprawca staje się gwałtowny, wywołuje awanturę , stosując różne formy przemocy. W tej fazie najczęściej następuje interwencja, ofiary decydują się wezwać pomoc.

Faza miodowego miesiąca – faza skruchy i okazywania miłości. Sprawca zaczyna dostrzegać to, co się wydarzyło. Próbuje załagodzić sytuację, przeprasza, obiecuje poprawę, staje się uczynny i miły, próbuje przekonać ofiarę, że to się więcej nie powtórzy. Ofiary wierzą, bo w głębi serca tego pragną. Sprawca nie jest w stanie długo wytrzymać w takiej roli. Znów narasta napięcie i wszystko zaczyna się od nowa. W tej fazie ofiary często rezygnują z wcześniej podjętych działań, wycofują zeznania, itp.

 

 

 

 

 

 

PRZEMOC WOBEC DZIECKA

 

Przemoc fizyczna – np. popychanie, szarpanie, bicie, policzkowanie.

Przemoc psychiczna (emocjonalna) – poniżanie, wyśmiewanie, zawstydzanie, traktowanie bez szacunku, czytanie korespondencji, SMS-ów, pamiętników, wyzywanie, używanie obraźliwych słów. Przemoc psychiczna może występować samodzielnie, ale zawsze też towarzyszy innym formom przemocy.

Przemoc seksualna – uprawianie seksu przy dziecku, narażanie go na kontakt     z pornografią, umożliwianie mu oglądania jej, obnażanie się, dotykanie, molestowanie, gwałt. Każda czynność, która prowadzi do satysfakcji seksualnej sprawcy.

Zaniedbaniefizyczne (niedożywienie, ubranie niestosowne do pory roku, nieleczenie chorób, brak odpowiedniej opieki, narażanie na utratę zdrowia lub życia, niezwracanie uwagi na potrzeby dziecka), emocjonalne (brak miłości, troski, opieki, chłód, odrzucenie, stawianie dziecku zbyt dużych wymagań, ograniczanie jego rozwoju).

 

 

ZAKAZ BICIA DZIECI

Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadziła także prawny zakaz bicia dzieci.

 

 • Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnimi zakazuje się stosowania kar cielesnych!

 

 • Zakaz ten wynika wprost z art. 961 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

 

 • Stosowanie kar fizycznych wobec dzieci jest naruszeniem władzy rodzicielskiej.

 

 

 

 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

 

Można zwrócić się o pomoc do pracownika socjalnego, pedagoga szkolnego,    wychowawcy, dzielnicowego, lekarza rodzinnego, członka gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Uzyskamy informację, poradę i niezbędną pomoc.

W sytuacjach nagłych, wymagających szybkiej interwencji wzywamy policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 997.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach ul. Księcia Przemysława 2

tel.  (32) 43 43 713, (32) 43 42 412 mops@mopszory.pl

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Żorach ul. Boryńska 13 tel. (32) 43 57 840

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żorach

 1. Boryńska 13 tel. (32) 435 78 40 wew. 32

 

Pomoc znajdziemy również:

 • Rzecznik Praw Dziecka, Warszawa, ul. Przemysłowa 30/32,

tel. (22) 583 66 00,  www.pomoc.rpo.gov.pl, Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, tel. 800 12 12 12

 • Centrum Praw Kobiet, Warszawa ul. Wilcza 60/19, tel. (22) 622 25 17 cpk.org.pl
 • Centrum Praw Ojca i Dziecka, tel. 508 333 669, prawaojca.org.pl
 • Fundacja „Dzieci niczyje”, Warszawa, ul. Katowicka 31, tel. (22) 616 02 68 fdn.pl, telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116111
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Oferuje pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy       i świadkom przemocy w rodzinie poprzez:
 • Poradnię Telefoniczną dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem –

tel. 22 668 70 00

 • Poradnię Telefoniczną dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

tel. 116-123 (połączenie bezpłatne).

Stronę internetowa www.niebieskalinia.pl