Zasady funkcjonowania Przedszkola Nr 16 im. Cz. Janczarskiego w Żorach Rok szkolny 2020-2021 w okresie pandemii

Opracowano z uwzględnieniem „Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego” z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz obowiązującymi w placówce procedurami.

 

Przyjmowanie dzieci:

 1. Przedszkole czynne jest w godzinach 6:00-16:30.
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych (np. katar, kaszel, gorączka). Objawy alergiczne – zaświadczenie od lekarza.
 3. Do przedszkola nie będą przyjmowane dzieci w domach których przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu następujących dokumentów do skrzynki podawczej w kopercie z nazwą grupy, do której uczęszcza dziecko:
  1. porozumienia o świadczeniu usług przedszkolnych (w dwóch egzemplarzach, podpisane przez oboje rodziców);
  2. upoważnienia do odbioru dziecka;
  3. oświadczenia, że dziecko jest zdrowe, braku izolacji i kwarantanny w rodzinie, świadomości rodzica o możliwości zakażenia się jego dziecka wirusem i nie wnoszenia roszczeń z tego tytułu;
  4. oświadczenia o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych;
  5. zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka;
  6. wniosek o udział dziecka w zajęciach religii (dzieci 5 i 6-letnie);
  7. zgody na dokonywanie przeglądów higienicznych;
  8. informacji o istotnych danych o stanie zdrowia dziecka, uczuleniach, alergiach.

 

Grupy przedszkolne:

 1. Poszczególne grupy przedszkolne będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach w godzinach funkcjonowania oddziałów. W godzinach rannych od 6:00-7:30 oraz popołudniowych od 15:30 -16:30 w wyznaczonych grupach zbiorczych.
 2. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
 3. Do grup przyporządkowani są stali nauczyciele.
 4. W przypadku nieobecności nauczyciela organizowane będą, w miarę możliwości, stałe zastępstwa.
 5. W miarę możliwości organizacyjnych poszczególne grupy przedszkolne nie będą mieć ze sobą kontaktu.
 6. Z sal, w których przebywać będą dzieci, zostaną usunięte zabawki, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. Dywany w salach przedszkolnych będą czyszczone/dezynfekowane parowym urządzeniem pod wysokim ciśnieniem po zakończonych zajęciach w grupie.
 7. Sale wietrzone będą co najmniej raz na godzinę i codziennie dezynfekowane.
 8. Ze względów epidemiologicznych dzieci w przedszkolu nie będą myły zębów.
 9. Dzieci będą przebywać na świeżym powietrzu tylko na terenie przedszkolnym; w miarę możliwości organizacyjnych i sanitarnych będą mogły korzystać ze znajdujących się tam sprzętów rekreacyjnych.
 10. W grupach młodszych 3-latków dzieci będą odpoczywać na leżakach w piżamkach.
 11. Kontakt rodziców z nauczycielami w formie:
 • społecznościowych komunikatorów internetowych (do ustalenia w grupach);
 • poczty elektronicznej;
 • telefonicznie;
 • kontaktów indywidualnych w wyznaczonych terminach z zachowaniem środków ostrożności (dystans, osłona ust i nosa).

 

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci:

 1. Dzieci do przedszkola przyprowadzane/odbierane są przez osoby zdrowe.
 2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 3. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola (szatnia, korytarze), z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności.
 4. W związku z wyżej wymienionym ograniczeniem należy bezwzględnie przestrzegać zasady: dziecko//dzieci przyprowadza/odbiera nie więcej niż jedna osoba.
 5. Dorosły (obowiązkowo z zakrytymi ustami i nosem) przed wejściem do budynku zobowiązany jest do zdezynfekowania dłoni lub założenia rękawiczek.
 6. Przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min 2 m.
 7. W oczekiwaniu na wejście do szatni przyprowadzając/odbierając dziecko należy zachować dystans 2 m w stosunku do innych osób.
 8. Dziecko przyprowadzane/odbierane jest do/z sali przez 1 rodzica/opiekuna.
 9. Po okresie adaptacyjnym zakłada się możliwość przyprowadzania/odbierania dzieci do/z grup przedszkolnych przez dyżurującego pracownika.
 10. Przynoszone do przedszkola ubrania na zmianę muszą być włożone do worka foliowego i zostawione w półce przyporządkowanej do dziecka.
 11. Należy ograniczyć przebywanie w szatni do niezbędnego minimum.
 12. Rodzice zobowiązani są do codziennego rejestrowania „wejścia” i „wyjścia” dziecka do/z przedszkola.
 13. Rodzic jest zobowiązany do zadbania o to, żeby dziecko nie zabierało ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

 

Postępowanie w przypadku niepokojących objawów chorobowych u dziecka:

 1. W przypadku niepokojących objawów chorobowych dziecko zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu pod opieką wyznaczonej osoby lub wyznaczonym miejscu w sali z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób.
 2. Rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni o niepokojących objawach chorobowych u dziecka i konieczności pilnego odebrania go z przedszkola.
 3. Sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana
 4. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zakażeniu wirusem COVID-19 dyrektor kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dzieci, które miały kontakt z zakażoną osobą i informuje o zaistniałej sytuacji.
 6. W przypadku, gdy dziecko zostało skierowane do szpitala z podejrzeniem choroby zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest jako niosąca ryzyko epidemii, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz organem prowadzącym, może podjąć decyzję o zamknięciu przedszkola na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej przez niego chorobie zakaźnej, zobowiązani są do dostarczenia oświadczenia, że dziecko jest zdrowe.