OŚWIADCZENIE DYREKTORA

W związku z ogłoszoną przez ZNP akcją protestacyjną informuję, że na stronie internetowej szkoły zostały zamieszczone komunikaty:
-informacja dyrektora o akcji protestacyjnej,
-informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli (zamieszczona w związku z pismem Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4.04.2019 r.),
-oświadczenie Związku Miast Polskich.
Jako dyrektor podjęłam działania wynikające z zaleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego oraz funkcjonującego prawa.
Oświadczam, że dołożę wszelkich starań, aby rzetelnie, na bieżąco informować rodziców, uczniów, organ prowadzący, organ sprawujący nadzór o możliwości zorganizowania opieki i wykonywania innych zadań, określonych w piśmie MEN na podstawie list dostarczonych przez komitet strajkowy.
Jako dyrektor szkoły mam równocześnie obowiązek zapewnienia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, o czym stanowią odrębne przepisy.
W związku z powyższym proszę o bieżące śledzenie komunikatów na stronie internetowej.

Z poważaniem
Dorota Wójtowicz