W związku z powołaniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 719) został przygotowany i jest dostępny w wersji papierowej na terenie naszej jednostki. Wszelkie osoby zainteresowane zapraszamy do naszej siedziby.

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 16 im. Czesława Janczarskiego w Żorach, oś. Sikorskiego, 44-240
Żory
2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –
e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub abi@eduodo.pl
3) Dane osobowe uczniów (rodziców/opiekunów prawnych), nauczycieli i pozostałych pracowników oraz innych osób
współpracujących przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:
a) realizacji zadań wynikających ze statutu Przedszkola nr 16 im. Czesława Janczarskiego w Żorach
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu nr 16 im. Czesława Janczarskiego w Żorach na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa
c) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ciążących na Administratorze
d) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedszkolem nr 16 im. Czesława Janczarskiego w Żorach
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki.
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania
dziedzinowego
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej
niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora –
przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji
zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
e) do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych
Osobowych.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Przedszkole nr 16 im. Czesława
Janczarskiego w Żorach jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia
wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych
9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
10) Zgodnie z obowiązującym prawem Przedszkole nr 16 im. Czesława Janczarskiego w Żorach nie ponosi odpowiedzialności za
przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na
uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej
osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku
wizerunku dziecka.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU (MONITORING WIZYJNY)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest Przedszkole nr 16 im. Czesława Janczarskiego w Żorach, oś.
Sikorskiego, 44-240 Żory
2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –
e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub abi@eduodo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:
a) rejestracji zdarzeń, celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz najbliższym otoczeniu budynku
Przedszkola nr 16 im. Czesława Janczarskiego w Żorach
b) zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów należących do Przedszkola nr 16 im. Czesława Janczarskiego w Żorach
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedszkolem nr 16 im. Czesława Janczarskiego w Żorach
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki celem realizacji zadań serwisowych urządzeń
rejestrujących.
5) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przechowywane będą maksymalnie przez okres 30 dni
6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych
b) do ograniczenia przetwarzania
c) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora –
przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji
zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
W celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-c) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych
Osobowych.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.