Główne założenia i zadania rocznego planu pracy

 

 1. Podstawa prawna:

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996) – art. 70 ust. 1 pkt 1, art. 80 ust. 2 pkt 4, art. 82 ust. 2.

 1. Plan opracowany został w oparciu o wnioski wynikające z: podsumowań pracy nauczycielek w poszczególnych grupach, ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, informacji o działalności przedszkola, wyników badań opinii rodziców:
 1. Podejmowanie w jeszcze szerszym zakresie działań mających na celu wdrażanie dzieci do kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, przestrzegania ustalonych zasad, uwrażliwiania na zachowania krzywdzące innych.
 2. Podejmowanie systematycznych działań rozwijających mowę zarówno u dzieci młodszych, jak i starszych.
 3. Opracowanie i wdrożenie programu własnego związanego z wdrażaniem dzieci do kulturalnych zachowań (w tym w miejscach publicznych, we współpracy z rodzicami).
 4. Wdrożenie ogólnopolskiego projektu „Mały miś w świecie wielkiej literatury”.
 5. Realizowanie zajęć plastycznych inspirowanych przyrodą.
 6. Wzbogacenie bazy o środki dydaktyczne do indywidualnych potrzeb dzieci.
 7. Organizacja kółka sportowego dla dzieci starszych w SP-15 z udziałem trenera.
 8. Dokonanie analizy wewnętrznego prawa (procedur, regulaminów) pod kątem zgodności z prawem oświatowym.
 9. Uszczegółowienie zadań poszczególnych zespołów i przestrzeganie rozliczenia ich realizacji.
 10. Zorganizowanie warsztatów dla rodziców najstarszych grup żłobkowych nt. roli rodziców w przygotowaniu dzieci do przedszkola.
 11. Stwarzanie warunków umożliwiających rozbudzanie zainteresowań i pomysłów twórczych dzieci.

 

 1. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:
 • rocznica odzyskania niepodległości- wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego; kształcenie rozwijając samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 • Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami, rozwój doradztwa zawodowego.
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli; bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

GŁÓWNE CELE I ZADANIA DO REALIZACJI

 

 Cele główne:

 1. Tworzenie warunków do budzenia u dzieci poczucia przynależności narodowej.
 2. Kształtowanie u dziecka cech i postaw pozwalających mu stać się dobrym i kulturalnym człowiekiem.
 3. Dostrzeganie i rozwijanie dziecięcych talentów.
 4. Zachęcanie do ciągłego rozwoju i doskonalenia nauczycieli.
 5. Doskonalenie organizacji i efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. W większym stopniu angażowanie rodziców w działania podejmowane w przedszkolu

 

Obszar I.

Organizacja i zarządzanie

Lp. Zadanie Termin
1 Analiza zapisów statutowych, dostosowanie do potrzeb X/2018
2 Dostosowanie regulaminów i procedur do potrzeb. X/2018
3 Powołanie zespołów zadaniowych (załącznik) VIII/2018
4 Usprawnienie naliczania nadgodzin X/2018
5 Organizacja teatru nauczycieli X/2018
7 Organizacja kółek zainteresowań- zmiana zgodnie z  wysuniętymi wnioskami. XI/2018
8 Organizacja warsztatów dla rodziców dzieci żłobkowych

z grup najstarszych pt. „Będę przedszkolakiem”

II/2019
9 Wzbogacenie bazy przedszkola o pomoce do pracy indywidualnej z dzieckiem. XI/2018
  Przegląd posiadanych materiałów metodycznych i środków dydaktycznych z zakresu treści patriotycznych- doposażenie X/2018
10 Doposażenie ogrodu przedszkolnego. III/2019
11 Doposażenie „Ścieżki ekologicznej Misia Uszatka”. III/2019

 

Obszar II.

Tworzenie warunków do budzenia poczucia przynależności narodowej.

 

Lp. Zadanie Termin
1 Tworzenie sytuacji sprzyjających poznaniu najbliższego środowiska,, miasta, regionu poprzez organizowanie wycieczek, spacerów, oglądanie filmów, albumów, słuchanie pieśni, odwiedzanie miejsc historycznych, pomników. 2018/19
2 Poznanie wybranych regionów naszego kraju, uwrażliwianie na piękno i różnorodnością krajobrazu, kultury i tradycji- tworzenie sytuacji sprzyjających zdobywaniu informacji na temat regionów naszego kraju, ludzi ich zamieszkujących za pomocą różnych środków przekazu: legendy, baśnie, wiersze, piosenki, tańce ludowe, stroje ludowe, organizacja kącików regionalnych, spacery, wycieczki do Miejskiego Muzeum. 2018/19
3 „Kocham moje miasteczko” – realizacja programu własnego 2018/19
4 „Serduszko dla kraju” – innowacja – spotkanie z piosenką żołnierską, harcerską. XI/2018
5 Gazetka patriotyczna – wykonanie albumu dot. regionu. XI/2018
6 Zagospodarowanie kącików książki o pozycje z zakresu wychowana patriotycznego. XI/2018
7 Przygotowanie uroczystości przedszkolnych z udziałem członków rodziny – stworzenie sytuacji do uczestnictwa Rodziców i innych członków rodziny w życiu i uroczystościach przedszkolnych (Pasowanie na przedszkolaka, Jasełka, św. Mikołaj, akcje charytatywne świąteczna paczka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Pożegnanie Starszaków i inne. wg harmonogramu

uroczystości

8 Poznanie i nazywanie symboli narodowych: godła, flagi, hymnu narodowego. rok szkolny
9 Podkreślenie wagi świat państwowych- organizacja działań:

11 listopadaNarodowe Święto Niepodległości

02 maja – Dzień Flagi

03 maja Święto Narodowe Trzeciego Maja (Konstytucja)

we współpracy ze środowiskiem lokalnym.

wg terminarza
10 Organizacja zajęć plastycznych inspirowanych przyrodą  regionu- prezentowanie wytworów dzieci w środowisku. cyklicznie
11 Konkurs recytatorki „Moja ojczyzna w poezji” (w tym w utworach Cz. Janczarskiego). III/2019
12 Organizacja cyklu zajęć „Poznajemy Słynnych Polaków”- tworzenie fiszek informacyjnych (M. Kopernik, M. Skłodowska- Curie, Fryderyk Chopin, Jan Paweł II). cyklicznie

 

Obszar III.

Kształtowanie u dziecka cech i postaw pozwalających mu stać się  dobrym i kulturalnym człowiekiem.

Lp. Zadanie Termin
1. Zawarcie kontraktów grupowych obejmujących normy zachowania i postępowania Kodeks Przedszkolaka- wspólne ustalanie norm z rodzicami na pierwszych zebraniach z rodzicami, wyeksponowanie w formie graficznej w salach (dostosowanej do możliwości rozwojowych dzieci), konsultacja z rodzicami na zebraniach w celu ustalenia i ew. wprowadzenia stosownych zmian. VIII/2018
2. Wykorzystywanie bajek, utworów Czesława Janczarskiego w kształtowaniu umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji, zachowania empatycznego, przykładów właściwego zachowania, oceny zachowania. rok szkolny
3. Czynne uczestnictwo w uroczystościach związanych z tradycjami rodzinnymi- zachęcanie dzieci do udziału w kultywowaniu rodzinnych uroczystości poprzez rozmowy, przykłady z literatury, film, piosenki, wiersze, wykonanie upominków. wg harmonogramu

uroczystości

4. „Moje święto”- celebrowanie urodzin dzieci. wg kalendarza urodzin
5. „Piękne zwyczaje” – opracowanie i realizacja programu własnego. rok szkolny
6. „Jak nauczyć malucha dobrych manier?” – warsztaty dla n-li I/2019
7. Estetyczna aranżacja sal umożliwiająca celebrowanie posiłków poprzez nakrywanie do stołu. rok szkolny
8. „Humor przedszkolaka” – tworzenie książeczki zawierającej opisy humorystycznych  sytuacji z udziałem dzieci. Cyklicznie

Efekty- VI/19

9.  Organizowanie działań „Z kulturą na ty”- kształtowanie u dzieci norm i zwrotów grzecznościowych. rok szkolny
10. „Jestem dyżurnym”- pełnienie przez dziecko roli dyżurnego, ustalenie obowiązków, podsumowanie dyżurowania. rok szkolny
11. „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”- realizacja zewnętrznego projektu ogólnopolskiego. cyklicznie
12. Przygotowanie dzieci i organizacja udziału w akcjach charytatywnych. rok szkolny

  

Obszar IV.

Organizacja  warsztatów artystycznych i innych

Lp. Warsztaty Termin
  P-16 i dzieci z G-3 w budynku głównym XII-15.III
a/ teatralne
b/ plastyczne dla dzieci starszych
c/ muzyczno-ruchowe dla dzieci młodszych
d/ muzyczne dla starszych
e/ kulinarne
  w budynku SP-15
a/ artystyczne dla dzieci starszych
b/ sportowe

 

Obszar V.

Organizacja konkursów, zgaduj-zgaduli i przeglądów

Lp. Wyszczególnienie Termin
1 „Kocham cię, Polsko!” – międzygrupowy turniej wiedzy patriotycznej V/2019
2 „Moja Ojczyzna” – międzygrupowy konkurs literacko – plastyczny dla dzieci i rodziców. V/2019
3 „Mój dom” – konkurs plastyczny dla dzieci 3- i 4-latków i ich rodziców I
4 „Złotą polską jesienią sady się rumienią” – konkurs rodzinny – wykonanie owocowej książeczki kucharskiej „Potrawy z polskich jabłek” XI/2018
5 „Żory – moje miasto – zgaduj-zgadula międzygrupowa dzieci II/III
6 „Moje miasto”- zgaduj-zgadula dla rodziców z udziałem dzieci IV/2019
6 „Emocje w obiektywie” – ogólnopolski konkurs fotograficzny X/2018
7 „Moja emotka” – ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci 5- i 6-letnich II/2019
8 „Festiwal Misia Uszatka” III/2019
9  „Maska karnawałowa” – III Miejski Konkurs Plastyczny I/2019
10 Życzenia z serca płynące- III Miejski Konkurs + kiermasz SP-15 XI/2018

 

Obszar VI.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Lp. Wyszczególnienie Termin
1 Opracowanie miesięcznych planów zajęć w ramach terapii logopedycznej i kształcenia specjalnego IX
2 Opracowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dzieci- realizacja i dokumentowanie X
3 Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym IX
4 Badanie efektów wspomagania i korygowania rozwoju dzieci – analiza wyników I i VI
5 Organizacja porad i  konsultacji dla nauczycieli ze specjalistami XI
6 Ocena efektywności realizowanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, terapia logopedyczna, zajęcia rozwijające uzdolnienia- kształcenie specjalne- wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka). I i VI
7 Ustalenie potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na przyszły rok. VI

  

Obszar VII.

Organizacja zajęć, warsztatów, konsultacji dla rodziców

Lp. Wyszczególnienie Termin
1. Organizacja porad i konsultacji dla rodziców ze specjalistami wg potrzeb
2. Organizacja warsztatów wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb rodziców X diagnoza
3. „Jak nauczyć malucha dobrych manier?”- warsztaty dla rodziców I/2019
4. Organizacja zajęć otwartych dla rodziców z wykorzystaniem „Ścieżki edukacyjnej Misia Uszatka” rok szkolny
5. Wędrująca księga przygód- „Mucha Frania” rok szkolny
6. Spotkania rodzinne „Cztery pory roku” 4 spotkania
7. Tworzenie z rodzicami zielników rok szkolny
8. Zajęcia kreatywne dla dzieci i rodziców II
9. Warsztaty plastyczne z rodzicami związane ze świętami 4 spotkania
10. Tworzenie historyjek obrazkowych z rodzicami. rok szkolny

 

Obszar VIII.

Współpraca ze środowiskiem

Lp. Wyszczególnienie Termin
1

 

 

Opracowanie i wdrożenie planu współpracy ze szkołą

(w tym badanie losów absolwentów)

rok szkolny
2

 

 

 

 

Hospicjum, Dom opieki

Współpraca ze SP-15

Współpraca z biblioteką

Współpraca z Uniwersytetem Śląskim

Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Gliwicach

Żorskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom

Stowarzyszenie „Po prostu partner”

wg planów

rok szkolny

3 Wymiana pocztówkowa rok szkolny

 

Obszar IX.

Tradycyjne uroczystości i spotkania

Lp. Tematyka imprez Termin
1 Nadanie nazw grupom X/XI
2 Jesienne Spotkania Integracyjne z udziałem rodziców IX
3 Ogólnopolski konkurs fotograficzny z cyklu „Oko obiektywu”

pt. „Emocje w obiektywie”

X/XI
4 Akcja „Zielono w przedszkolu’ XI
5 Miejski konkurs plastyczny, połączony z kiermaszem „Życzenia z serca płynące”. XI
6 Spotkania przy choince XII
7 Konkurs plastyczny dla pracowników żorskich przedszkoli XII
8 Dzień Babci i Dziadka 14-25.I.
9 Bal Karnawałowy 1.II.
10 Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny „Maska karnawałowa” I
11 Urodziny Misia Uszatka- III Muzyczny Festiwal Piosenki IV
12 Międzygrupowy konkurs „Szczypiorek do nieba, fasola jak trzeba” III
13 Tydzień Twórczego Przedszkolaka IV
14 Miejski konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej V-VI
15 Dzień Dziecka VI
16 Zakończenie roku przedszkolnego VI