Zarządzenie Nr 3/2020

Zarządzenie Nr 3/2020
Dyrektora Przedszkola Nr 16 im. Czesława Janczarskiego w Żorach
z dnia 05.05.2020 r.
w sprawie czasowego zawieszenia działalności Przedszkola Nr 16 w Żorach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funk-cjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-czaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Naro-dowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań okresie czasowego ograni-czenia funkcjonowania jednostek systemu światy w związku z zapobieganiem, przeciwdziała-niem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Rybniku oraz zgody organu prowadzącego
zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola Nr 16 w Żorach okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola Nr 16 w Żorach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola Nr 16 w Żorach.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dorota Wójtowicz
Dyrektor Przedszkola Nr 16 w Żorach