ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020-2021 WAŻNE INFORMACJE

Opracowano z uwzględnieniem „Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego” dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z obowiązującymi w placówce procedurami.

 

Przyjmowanie dzieci

 1. Przedszkole czynne jest w godzinach 6:00-16:30.
 2. Poszczególne grupy przedszkolne będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach w godzinach funkcjonowania oddziałów. W godzinach rannych od 6:00-7:30 oraz popołudniowych od 15:30 -16:30 w wyznaczonych grupach zbiorczych. „Godziny funkcjonowania grup przedszkolnych
 3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych (np. katar, kaszel, gorączka). Objawy alergiczne – zaświadczenie od lekarza.
 4. Do przedszkola nie będą przyjmowane dzieci w domach których przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu następujących dokumentów do skrzynki podawczej w kopercie z nazwą grupy, do której będzie uczęszczało dziecko:
  1. porozumienie o świadczeniu usług przedszkolnych (w dwóch egzemplarzach, podpisane przez oboje rodziców)
   1. grupy żywieniowe 
   2. grupy nieżywieniowe
  2. upoważnienie do odbioru dziecka
  3. oświadczenie, zgoda na pomiar temperatury
  4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka
  5. zgody na dokonywanie przeglądów higienicznych
  6. informacja o istotnych danych o stanie zdrowia dziecka, uczuleniach, alergiach
  7. wniosek o udział dziecka w zajęciach religii (dzieci 5 i 6-letnie)

 

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

Zasady ogólne

 1. Dzieci do przedszkola przyprowadzane/odbierane są przez osoby zdrowe.
 2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 3. Dorosły (obowiązkowo z zakrytymi ustami i nosem) przed wejściem do budynku zobowiązany jest do zdezynfekowania dłoni lub założenia rękawiczek.
 4. Przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 5. W oczekiwaniu na wejście do budynku przyprowadzając/odbierając dziecko należy zachować dystans 2 m w stosunku do innych osób.
 6. Należy ograniczyć przebywanie w budynku do niezbędnego minimum.
 7. Przynoszone do przedszkola ubrania na zmianę muszą być włożone do worka foliowego i zostawione w półce przyporządkowanej do dziecka.
 8. Rodzic jest zobowiązany do zadbania o to, żeby dziecko nie zabierało ze sobą do/z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 9. W grupach żywieniowych rodzice/opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do godziny 8:20 i odbierania od godz. 14:20 (zgodnie z ramowym rozkładem dnia).

Czytniki

 1. W przedszkolu obowiązuje elektroniczny system ewidencji dziecka w przedszkolu.
 2. Elektroniczny system rejestruje czas pobytu dziecka w placówce za pomocą czytnika i indywidualnych kart zbliżeniowych.
 3. Po odebraniu karty w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu należy elektronicznie zarejestrować kartą obecność dziecka.
 4. W celu ewidencji rozliczenia czasu pobytu dziecka w przedszkolu rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do codziennego rejestrowania „wejścia” i „wyjścia” dziecka do/z przedszkola.
 5. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola – z odliczeniem 5 godz. bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu.
 6. Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka automatycznie naliczana jest opłata za żywienie.
 7. Do każdego dziecka przypisane są dwie karty zbliżeniowe – nieodpłatne.
 8. Karta podlega zwrotowi z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania „Porozumienia o oświadczenie usług przedszkolnych”.
 9. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych kart elektronicznych ewidencji dzieci – koszt zgodny z obowiązującym cennikiem producenta.
 10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenie lub zgubienie karty – koszt równoważny nowej karty.

 Grupy w budynku głównym P-16

 1. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola (szatnia, korytarze), z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki).
 2. W związku z wyżej wymienionym ograniczeniem należy bezwzględnie przestrzegać zasady: dziecko//dzieci przyprowadza/odbiera nie więcej niż jedna osoba.
 3. W szatni dla każdej grupy wiekowej wydzielone są szafki.
 4. Dla każdego dziecka przyporządkowana jest jedna szafka.
 5. Dzieci przedszkolne mogą być doprowadzane/odpierane do/z sal przedszkolnych przez 1 rodzica/opiekuna.
 6. Po okresie adaptacyjnym zakłada się możliwość przyprowadzania/odbierania dzieci do/z grup przedszkolnych przez dyżurującego pracownika.
 7. Rodzice zobowiązani są do codziennego rejestrowania „wejścia” i „wyjścia” dziecka do/z przedszkola.
 8. Karty do elektronicznego rejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu będą umieszczone w indywidualnej półce dziecka, do odebrania w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.
 9. Po odebraniu karty w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu należy elektronicznie zarejestrować kartą obecność dziecka.
 10. Czytnik znajduje się w szatni.

 

Grupy w budynku  SP-15

 1. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej budynku szkoły (korytarze), z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki).
 2. W związku z wyżej wymienionym ograniczeniem należy bezwzględnie przestrzegać zasady: dziecko//dzieci przyprowadza/odbiera nie więcej niż jedna osoba.
 3. W każdej sali znajduje się szatnia.
 4. Dzieci zmieniają obuwie na korytarzu, a rozbierają i ubierają się w szatni znajdującej się w sali.
 5. Ze względów organizacyjnych dzieci codziennie przynoszą/zabierają do/z przedszkola obuwie zmienne.
 6. Dziecko przyprowadzane/odbierane jest do/z sali przez 1 rodzica/opiekuna.
 7. Po okresie adaptacyjnym zakłada się możliwość przyprowadzania/odbierania dzieci do/z grup przedszkolnych przez dyżurującego pracownika.
 8. Rodzice zobowiązani są do codziennego rejestrowania „wejścia” i „wyjścia” dziecka do/z przedszkola.
 9. Karty do elektronicznego rejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu będą wydawane w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu przez osoby dyżurujące.
 10. Po odebraniu karty w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu należy elektronicznie zarejestrować kartą obecność dziecka.
 11. Czytnik znajduje się przy głównym wejściu do budynku szkoły obok portierni.

 

Grupy nieżywieniowe  w budynku ZS nr 3

 

 1. Rodzice/opiekunowie wchodzą z dziećmi do budynku wejściem bocznym od strony boiska sportowego „Orlik”.
 2. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej budynku szkoły (korytarze), z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki).
 3. W związku z wyżej wymienionym ograniczeniem należy bezwzględnie przestrzegać zasady: dziecko//dzieci przyprowadza/odbiera nie więcej niż jedna osoba.
 4. W korytarzu dla każdej grupy wiekowej wydzielone są szafki.
 5. Dla każdego dziecko przyporządkowana jest szafka.
 6. Dziecko przyprowadzane/odbierane jest do/z sali przez 1 rodzica/opiekuna.
 7. Rodzice zobowiązani są do codziennego rejestrowania „wejścia” i „wyjścia” dziecka do/z przedszkola.
 8. Karty do elektronicznego rejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu będą umieszczone w indywidualnej półce dziecka, do odebrania w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.
 9. Po odebraniu karty w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu należy elektronicznie zarejestrować kartą obecność dziecka.
 10. Czytnik znajduje się przy drzwiach bocznych, którymi wchodzą rodzice i dzieci (od strony boiska sportowego „Orlik”).

Ramowy rozkład dnia

 1. Grupy żywieniowe
 2. Grupy nieżywieniowe

 

Grupy przedszkolne

 

 1. Rodzice dzieci nowoprzyjętych zostaną poinformowani SMS-em do jakiej grupy dziecko będzie uczęszczało.
 2. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
 3. Do grup przyporządkowani są stali nauczyciele. – „Kadra pedagogiczna przedszkola
 4. W przypadku nieobecności nauczyciela organizowane będą, w miarę możliwości, stałe zastępstwa.
 5. Z sal, w których przebywać będą dzieci, zostaną usunięte zabawki, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. Dywany w salach przedszkolnych będą czyszczone/dezynfekowane parowym urządzeniem pod wysokim ciśnieniem po zakończonych zajęciach w grupie.
 6. Sale wietrzone będą co najmniej raz na godzinę i codziennie dezynfekowane.
 7. W każdej sali zamontowane są oczyszczacze powietrza.
 8. Ze względów epidemiologicznych dzieci w przedszkolu nie będą myły zębów.
 9. Dzieci będą przebywać na świeżym powietrzu tylko na terenie przedszkolnym; w miarę możliwości organizacyjnych i sanitarnych będą mogły korzystać ze znajdujących się tam sprzętów rekreacyjnych.
 10. Organizacja zajęć języka angielskiego: dzieci 3-4-l. 2 razy w tygodniu po 15 min., dzieci starsze 5-6-letnie 2 razy w tygodniu po 30 min.
 11. Religia dla dzieci 5-6-letnich 2 razy w tygodniu po 30 min. na pisemny wniosek rodzica (patrz link).
 12. W grupach młodszych 3-latków dzieci będą odpoczywać na leżakach w piżamkach.
 13. Kontakt rodziców z nauczycielami w formie:
 • społecznościowych komunikatorów internetowych (do ustalenia w grupach);
 • poczty elektronicznej;
 • telefonicznie;
 • kontaktów indywidualnych w wyznaczonych terminach z zachowaniem środków ostrożności (dystans, osłona ust i nosa).

 

Odpłatność za przedszkole

(szczegóły – porozumienie o świadczenie usług przedszkolnych)

 

Grupy żywieniowe 

 

 1. Przedszkole zapewnia dziecku opiekę w okresie roku szkolnego 2020/21 tj. od 01 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.:
 2. bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie;
 3. korzystanie przez dzieci w wieku do 5 lat z odpłatnych świadczeń przekraczających bezpłatny wymiar nauczania, wychowania i opieki – za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu;
 4. korzystanie przez dzieci w wieku 6 lat ze świadczeń przekraczających bezpłatny wymiar nauczania, wychowania i opieki bez dodatkowych kosztów;
 5. odpłatne korzystanie z 3 posiłków w trakcie pobytu dziecka w Przedszkolu (śniadanie- 8:30, obiad- 11:30, podwieczorek- 14:00 ).
 6. Opiekunowie ponosić będą opłaty za korzystanie z wyżywienia, obejmującego posiłki.
 7. Wysokość dziennej stawki żywieniowej w przedszkolu wynosi 7,00 zł i w zależności od rodzaju spożywanych posiłków przedstawia się w następujący sposób:
 8. za śniadanie: 1,70 zł
 9. za obiad: 4,00 zł
 10. za podwieczorek: 1,30 zł
 11. Opłata za jedną godzinę zajęć w przedszkolu dziecka w wieku do 5 lat w zakresie przekraczającym bezpłatny wymiar nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł.
 12. Opłatę, o której mowa powyżej pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę zajęć, w której dziecko uczestniczyło.
 13. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta dzieci 6-letnie rocznik 2014 ponoszą opłatę tylko za żywienie.
 14. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka, wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy Przedszkola (od godz. 6.00 do godz. 16:30) – z odliczeniem 5 godzin bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu.
 15. Opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu winna być uiszczona na indywidualny rachunek bankowy z dokładnością co do grosza.
 16. Rozliczenie opłat za usługi Przedszkola zostaną przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez rodzica/opiekuna prawnego adres e-mail do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu korzystania z usług Przedszkola.
 17. Opłaty przewidziane w „Porozumieniu” Opiekunowie uiszczać będą do 15-go dnia następującego po miesiącu, w którym dziecko korzystało z posiłków i usług Przedszkola w wysokości uwzględniającej wszystkie dni świadczenia usług przez Przedszkole.

 

Grupy nieżywieniowe  w budynku ZS nr 3

 1. Przedszkole zapewnia dziecku opiekę w okresie roku szkolnego 2020/21 tj. od 01 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.:
 2. bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie;
 3. korzystanie przez dzieci w wieku do 5 lat z odpłatnych świadczeń przekraczających bezpłatny wymiar nauczania, wychowania i opieki – za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu;
 4. korzystanie przez dzieci w wieku 6 lat ze świadczeń przekraczających bezpłatny wymiar nauczania, wychowania i opieki bez dodatkowych kosztów;
 5. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka, wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin pobytu dziecka w p-lu – z odliczeniem 5 godzin bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu.
 6. Opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu winna być uiszczona na indywidualny rachunek bankowy z dokładnością co do grosza.
 7. Rozliczenie opłat za usługi Przedszkola zostaną przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez rodzica/opiekuna prawnego adres e-mail do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu korzystania z usług Przedszkola.
 8. Opłaty przewidziane w „Porozumieniu” Opiekunowie uiszczać będą do 15-go dnia następującego po miesiącu, w którym dziecko korzystało z usług Przedszkola w wysokości uwzględniającej wszystkie dni świadczenia usług przez Przedszkole.

 

 

Rada Rodziców

 1. Wybór po jednym przedstawicielu z grupy.
 2. Zebranie do 15 września.
 3. Dobrowolne składki na Radę Rodziców, które wspomagają działalność statutową przedszkola – 60 zł. (w I i II półroczu). Skarbnik każdej grupy wpłaca na konto bankowe Rady Rodziców.

 

Postępowanie w przypadku niepokojących objawów chorobowych u dziecka

 1. W przypadku niepokojących objawów chorobowych dziecko zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu pod opieką wyznaczonej osoby lub wyznaczonym miejscu w sali z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób.
 2. Rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni o niepokojących objawach chorobowych u dziecka i konieczności pilnego odebrania go z przedszkola.
 3. Sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana.
 4. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zakażeniu wirusem COVID-19 dyrektor kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dzieci, które miały kontakt z zakażoną osobą i informuje o zaistniałej sytuacji.
 6. W przypadku, gdy dziecko zostało skierowane do szpitala z podejrzeniem choroby zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest jako niosąca ryzyko epidemii, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz organem prowadzącym, może podjąć decyzję o zamknięciu przedszkola na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej przez niego chorobie zakaźnej, zobowiązani są do dostarczenia oświadczenia, że dziecko jest zdrowe.

 

 Sprawy różne

 

 1. Ubezpieczenie dobrowolne. – „Ubezpieczenie dziecka” – oferty 2020-2021.
 2. Teatrzyki, koncerty, uroczystości – zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS stacjonarna forma organizowania imprez nie jest zalecana. O zmianach będą Państwo informowani.
 3. Zdjęcia – w poprzednim roku szkolnym zdjęcia wykonywane były wszystkim dzieciom, a o zakupie decydowali rodzice. W chwili obecnej zgodnie z wytycznymi GIS nie ma możliwości wykonywania dzieciom zdjęć w przedszkolu.
 4. Prosimy:
 • na bieżąco zgłaszać zmiany nr telefonów i adresów;
 • ubierać dzieci „na cebulkę”, w salach jest ciepło;
 • dostosować ubiór dzieci do pory roku i temperatury – dzieci wychodzą na zewnątrz.
 1. Dyżur letni – o zasadach organizacji dyżuru letniego rodzice zostaną poinformowani w późniejszym terminie.
 2. Bezpieczeństwo – wjeżdżamy na teren przedszkola i wyjeżdżamy z dużą rozwagą, wolno, zwracamy uwagę na osoby i dzieci wychodzące z budynku oraz przestrzegamy znaków drogowych.
 3. W kolejnym roku szkolnym 2021-2022 do sal przedszkolnych w budynku SP-15 przechodzą grupy: Misie, Kotki i 4-5-l. (nowe).

 

Zapamiętaj – ważne!!!

 1. W trosce o wspólne bezpieczeństwo bezwzględnie przestrzegaj zasad obowiązujących w przedszkolu; rozważnie podejmuj decyzje dotyczące uczęszczania dziecka do przedszkola.
 2. Do przedszkola przyprowadź dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych (np. katar, kaszel, gorączka). Objawy alergiczne – zaświadczenie od lekarza.
 3. Pobierz, wydrukuj i dostarcz wymagane dokumenty w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.
 4. Możesz wchodzić z dzieckiem/dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola/ szkoły.
 5. Przed wejściem do budynku osłoń usta i nos, zdezynfekuj ręce lub załóż rękawiczki.
 6. Zachowaj dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 7. Ogranicz przebywanie w budynku przedszkola/szkoły do niezbędnego minimum.
 8. Codziennego rejestruj elektronicznie „wejście” i „wyjście” dziecka do/z przedszkola.
 9. Zapoznaj się z ofertą ubezpieczenia – ubezpieczenie dobrowolne.
 10. W przypadku niepokojących objawów chorobowych u dziecka zostaniesz niezwłocznie powiadomiony i zobowiązany do pilnego odebrania go z przedszkola.
 11. Systematycznie odwiedzaj stronę internetową przedszkola, na której zamieszczane będą bieżące informacje.