Informacja dla rodziców dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w Przedszkolu Nr 16 w roku 2021/2022

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkola zobowiązani są do złożenia w placówce pisemnej:

• „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”
w przedszkolu prowadzonym przez miasto Żory”

lub

• „Deklaracji o rezygnacji z kontynuowania wychowania
przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez miasto Żory”.

Termin składania wyżej wymienionych deklaracji:

od 15 lutego 2021 r. godz. 8:00
do 19 lutego 2021 r. godz. 15:00.

W przypadku niezłożenia deklaracji w tym terminie dziecko nie będzie mogło kontynuować edukacji przedszkolnej w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022.

Formularze „Deklaracji…” można pobrać:
1) ze strony www.p16.zory.pl
2) w uzasadnionych przypadkach- u nauczycielek poszczególnych grup.

Wypełnione „Deklaracje…” należy wrzucić do skrzynek podawczych znajdujących się w budynku, do którego uczęszcza dziecko.

Zasady rekrutacji 2021