DROGI RODZICU

W trosce o wspólne bezpieczeństwo p a m i ę t a j o przestrzeganiu zasad przyprowadzania i odbierania dziecka do/z przedszkola.

 

 • Dzieci do przedszkola przyprowadzane/odbierane są przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 • Ze względu na nietworzenie grup zbiorczych w godzinach rannych i popołudniowych (tzw. łączonych), rodzice są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dziecka w godzinach funkcjonowania grupy, do której dziecko będzie uczęszczało.
 • Rodzice i opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola (szatnia, korytarze), z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności.
 • W związku z wyżej wymienionym ograniczeniem należy bezwzględnie przestrzegać zasady: dziecko//dzieci przyprowadza/odbiera nie więcej niż jedna osoba.
 • Zakłada się możliwość wprowadzenia dodatkowych wejść do budynku przedszkola, o wprowadzonych zmianach rodzice zostaną poinformowani.
 • Dorosły (obowiązkowo z zakrytymi ustami i nosem) przed wejściem do szatni zobowiązany jest do zdezynfekowania dłoni lub założenia rękawiczek.
 • Przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min 2 m.
 • W oczekiwaniu na wejście do szatni przyprowadzając/odbierając dziecko należy zachować dystans 2 m w stosunku do innych osób.
 • Dziecko przechodzi z szatni do wyznaczonej sali i z sali do szatni pod opieką pracownika przedszkola.
 • Dziecko, które ukończyło 4 rok życia zaopatrzone musi być przez rodzica w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola. Maseczki i inne środki ochrony nie należy zostawiać w szafce w szatni.
 • Przynoszone do przedszkola ubrania na zmianę muszą być włożone do worka foliowego i zostawione w półce przyporządkowanej do dziecka.
 • Należy ograniczyć przebywanie w szatni do niezbędnego minimum.
 • Rodzic jest zobowiązany do zadbania o to, żeby dziecko nie zabierało ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.